REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO paperthings.pl

I. Postanowienia ogólne

Klienci korzystający ze sklepu internetowego pod adresem www.paperthings.pl  zobowiązani są do postępowania zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu i przestrzegania określonych w nim zasad. Administratorem serwisu jest Artur Gawkowski, ul. Kopernika 18/6, 05-270 Marki, z którym użytkownicy mogą kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@paperthings.pl

Niniejszy Regulamin stanowi treść umowy pomiędzy Klientem a Sklepem dotyczącej warunków korzystania ze Sklepu internetowego Paperthings.pl oraz dokonywania zakupu towarów za jego pośrednictwem.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego Paperthings.pl
 2. Definicje użyte w regulaminie:
  Regulamin – niniejszy regulamin działalności Sklepu internetowego.
  Sprzedawca –  (dane właściciela sklepu + adres działalności).
  Sklep internetowy – prowadzony przez Sprzedawcę serwis sprzedaży on-line dostępny jest pod adresem internetowym:www.paperthings.pl, za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje o Towarach i dokonać ich zakupu.

Klientosoba fizyczna, osoba prawna, bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (spółka cywilna, spółki osobowe) korzystająca ze Sklepu internetowego.

Konsumentosoba fizyczna dokonująca zakupu w Sklepie internetowym lub korzystająca z jego usług w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Kontoelektroniczny zbiór informacji zawierający dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię składanych przez niego zamówień i zawartych umów sprzedaży, przebieg realizacji złożonych zamówień, udostępniony Klientowi na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Newsletterusługa świadczona przez Sprzedawcę dla Klienta polegająca na przesyłaniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowej o Towarach oferowanych przez Sprzedawcę oraz o organizowanych przez niego promocjach i akcjach marketingowych.

Towarrzecz ruchoma udostępniona przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym.

Zamówienie oświadczenie woli Klienta, zmierzające do zawarcia Umowy przedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę kupowanego Towaru.

 • Wszystkie Towary oferowane w Sklepie internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 • Umowy w Sklepie internetowym są zawierane w języku polskim.
 • Sprzedawca w ramach prowadzonego Sklepu internetowego świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 r. poz. 1422) w zakresie przesyłania Newslettera i prowadzenia Konta.

II. Warunki składania zamówienia, zawarcie umowy i jej realizacja.

 1. W celu złożenia zamówienia nie jest wymagane założenie przez Klienta Konta w Sklepie internetowym.
 2. W celu założenia Konta należy wypełnić elektroniczny formularz rejestracji podając następujące dane: imię, nazwisko, płeć, adres (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu, opcjonalnie datę urodzenia oraz w przypadku przedsiębiorców- numer NIP. Loginem użytkownika może być nazwa użytkownika oraz adres email.
 3. Po założeniu Konta Klient otrzyma od Sprzedawcy powiadomienie na adres mailowy podany podczas zakładania Konta o zarejestrowaniu jego Konta i możliwości składania zamówień w Sklepie internetowym.
 4. Zamówienia w Sklepie internetowym Klient może składać wyłącznie poprzez jego stronę internetową.
 5. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest do:
  a) wyboru zamawianego Towaru poprzez jego umieszczenie w koszyku;
  b) wyboru sposobu dostawy według udostępnionych przez Sprzedawcę opcji;
  c) wskazania adresu dostawy, jeżeli jest inny niż został podany przez Klienta w formularzu rejestracji Konta;
  d) wyboru sposobu płatności według udostępnionych przez Sprzedawcę opcji.
 6. Zamówienia w Sklepie internetowym można składać przez całą dobę we wszystkie dni roku.
 7. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z potwierdzeniem przez Klienta, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje zawarte w nim postanowienia.
 8. Zamówienie w Sklepie internetowym zostaje złożone w momencie kliknięcia przez Klienta ikony „zamawiam i zapłacę” i stanowi jednocześnie złożenie oferty zakupu Towaru objętego treścią zamówienia. Wyjątek stanowi sytuacja gdy Klient w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia nie dokona zapłaty za zakupione produkty, w takim przypadku zamówienie zostaje anulowane, a co za tym idzie nie będzie realizowane przez Sklep.
 9. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje po otrzymaniu wpłaty całej ceny zakupu wskazanej w formularzu zamówień na konto Sklepu przekazanego Klientowi w korespondencji mailowej lub za pośrednictwem serwisu Przelewy24.
 10. Czas oczekiwania na wpłatę za zakupione przez Klienta produkty to 14 dni – po upływie tego terminu zamówienie zostaje anulowane, a umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu bez składania dodatkowych oświadczeń woli przez jakąkolwiek ze Stron. Sklep zastrzega sobie prawo do kontaktu mailowego oraz telefonicznego z Klientem w ciągu ww 14 dni w celu przypomnienia o płatności.
 11. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje od Sprzedawcy powiadomienie na adres poczty elektronicznej zawierające informacje dotyczące treści złożonego zamówienia.
 12. W przypadku, gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować całego zamówienia, poinformuje o tym niezwłocznie Klienta, który ma prawo dokonać wyboru i wyrazić zgodę na częściową realizację zamówienia lub zrezygnować z zamówienia.
 13. W sytuacji, gdy nie będzie możliwe nawiązanie kontaktu z Klientem lub podane przez niego dane okażą się nieprawdziwe lub nieaktualne, Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość odmowy zawarcia umowy sprzedaży. Poprzez brak możliwości nawiązania kontaktu z Klientem rozumie się nieudzielenie odpowiedzi w terminie 7 dni od daty wysłania do niego e-maila na adres jego poczty elektronicznej lub SMSa na podany przez niego numer telefonu.
 14. Paperthings.pl prowadzi działalność nierejestrowaną.
 15. Na życzenie klienta Sprzedawca wystawi Klientowi rachunek zawierający numer rachunku, datę wystawienia, dane Sprzedawcy i nabywcy, nazwę usługi, kwotę zapłaty.
 16. Na życzenie klienta Sprzedawca wystawi Klientowi fakturę, pod warunkiem zgłoszenia takiego żądania w terminie 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym został dostarczony Towar lub całość zapłaty.
 17. Faktura będzie zawierała: datę wystawienia, numer, imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy, nazwę towaru, ilość dostarczonych towarów, cenę jednostkową towaru, kwotę należności ogółem
 18. Znajdujące się w sklepie internetowym zdjęcia produktów mają charakter jedynie poglądowy oraz informacyjny i mogą różnić się od rzeczywistego ich wyglądu. Ze względu na różnice wynikające z różnych profili kolorystycznych oraz ustawień monitorów kolorystyka produktów widoczna na monitorze Klienta może odbiegać od tej rzeczywistej na gotowym produkcie co nie może być uznawane jako wada któregokolwiek z oferowanych produktów.
 19. Klient dokonując zakupu w sklepie internetowym Sklepu akceptuje wszystkie wzory stosowane przez Sklep, ze szczególnym uwzględnieniem kształtów wykorzystywanych elementów oraz liter, a wszelkie wymiany poszczególnych produktów możliwe są jedynie po uprzednim zgłoszeniu takiej chęci przez kontakt mailowy ze Sklepem pod adresem kontakt@paperthings.pl oraz akceptacji przez Sklep, w takim przypadku Klient ponosi całkowity koszt dostawy oraz koszt dodatkowego produktu.
 20. W przypadku nieprawidłowego wypełnienia formularza zamówienia Sklep zastrzega sobie prawo do kontaktu zarówno mailowego jak i telefonicznego z Klientem w celu uzupełnienia danych, w przypadku braku możliwości kontaktu Sklepu z Klientem nieprawidłowo wypełniony formularz zamówieniowy nie będzie podstawą do realizacji zamówienia.
 21. Sklep zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia działalności portalu, do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach portalu bądź wprowadzania w nich zmian.

III. Sposób i termin zapłaty.

 1. Za zakupione w Sklepie internetowym Towary Klient może dokonywać płatności wyłącznie w drodze płatności elektronicznej za pośrednictwem upoważnionych operatorów, zgodnie z informacjami udostępnionymi w ramach Sklepu Internetowego
 2. Zapłata za zakupione w Sklepie internetowym Towary dokonana za pośrednictwem usługi płatności elektronicznej następuje w momencie składania zamówienia.
 3. Ceny Towarów podane w Sklepie internetowym są wyrażone w złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Towarze w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

IV. Sposób dostawy Towaru/Miejsce spełnienia świadczenia.

 1. Termin realizacji zamówionych produktów wynosi od 3 do 7 dni roboczych od momentu otrzymania wpłaty na konto bankowe Sklepu, lub wykonania wpłaty za pośrednictwem serwisy Przelewy24, o ile podczas potwierdzenia zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy pomiędzy Sklepem a Klientem. Jako termin realizacji rozumiany jest czas od otrzymania wpłaty do dnia wysyłki.
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się:
  1. Przesyłką kurierska, 
  2. za pośrednictwem Inpost
  3. Odbiorem osobistym po wcześniejszej akceptacji przez Sprzedawcę.
  4. Przesyłką pocztowa, przesyłki zagraniczne – możliwe jedynie po kontakcie i akceptacji ze Sklepem.
 3. Koszty dostawy Towaru są każdorazowo wskazane w czasie składania Zamówienia i doliczane do ostatecznej ceny Zamówienia .
 4. Przed odebraniem przesyłki kurierskiej, Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie w którym dostarczony został zakupiony Towar nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się ze Sklepem w celu wyjaśnienia sprawy i podjęcia dalszych kroków.
 5. Miejscem spełnienia świadczenia jest miejsce, do którego Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć zakupiony Towar, zgodnie z treścią złożonego zamówienia.
 6. W przypadku zamówień, w których Klient wybrał opcję „Odbiór osobisty”, szczegóły dotyczące daty i adresu odbioru zostaną ustalone indywidualnie między Sklepem, a Klientem.

 

V. Odpowiedzialność za Towar. Procedura reklamacyjna.

 1. Sprzedawca odpowiada za dostarczenie Towaru w należytym stanie, bez wad. Przejście niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia zakupionego Towaru przechodzi na Klienta z chwilą jego wydania Klientowi.
 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności oraz nie zwraca kosztów za przesyłki (zarówno kosztów produktów jak i kosztów wysyłki) zagubionych przez przewoźnika lub zniszczonych przez przewoźnika w trakcie transportu. Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 3. Po otrzymaniu przesyłki Klient winien dokładnie sprawdzić otrzymaną paczkę oraz towar i o ewentualnych usterkach niezwłocznie poinformować Sklep. Jeżeli towar był w momencie jego odebrania uszkodzony, należy w obecności kuriera spisać protokół i uszkodzony towar wysłać za jego pośrednictwem na adres Sklepu lub nie odbierać przesyłki. W przypadku paczki z paczkomatu InPost, uszkodzą paczkę należy wybrać od razu opcję uszkodzonej paczki.
 4. W przypadku bezpodstawnej odmowy przyjęcia zamówionej i nieuszkodzonej przesyłki przez Klienta, zamówiony towar wraca do Sklepu, a Klient zostanie obciążony kosztami transportu przesyłki w obie strony. W przypadku jeśli wśród zamówionych produktów znajdują się „Produkty personalizowane” lub wykonywane na specjalne zamówienie Klienta, Klient zostanie obciążony kosztami transportu przesyłki w obie strony oraz 100% wartości „Produktów personalizowanych” znajdujących się wśród dokonanych zakupów.
 5. Przesyłki, które zostały nie odebrane przez Kupującego oraz zwrócone przez przewoźnika na adres Sklepu, przechowywane są przez Sklep przez 14 dni liczone od dnia doręczenia do Sklepu nieodebranej przez Klienta przesyłki. Do tego czasu przesyłka może zostać odebrana lub ponownie przesłana na koszt Kupującego pod wskazany adres. Po tym czasie przesyłki są utylizowane, a umowę sprzedaży uważa się za zrealizowaną i zakończoną. Sklep nie ponosi odpowiedzialności i nie zwraca kosztów z tytułu niewłaściwego wykonania umowy sprzedaży przez Kupującego, czyli z tytułu niewykonania swojego zobowiązania do odbioru rzeczy.
 6. Sprzedawca nie udziela gwarancji Klientowi na zakupione przez niego Towary w Sklepie internetowym.
 7. W przypadku stwierdzenia wady Towaru Klient powinien złożyć reklamację kontaktując się ze Sprzedawcą za pośrednictwem adresu mailowego kontakt@paperthings.pl w celu ustalenia wstępnej akceptacji wadliwości produktów.
 8. Klient wysyłając reklamowany Towar do Sprzedawcy jest zobowiązany do załączenia pisma, zawierającego co najmniej następujące dane: dane reklamującego – imię i nazwisko, adres zamieszkania albo adres e-mail, datę nabycia Towaru oraz opis wadliwości produktu.Klient powinien sprecyzować swoje żądania reklamacyjne.
 9. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu) sklep zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
 10. Do zgłoszonej reklamacji Klient powinien dołączyć reklamowany towar oraz przedstawić dowód potwierdzający jego zakup.
 11. Klient zostanie powiadomiony o decyzji Sprzedawcy w sprawie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia w sposób wskazany przez Klienta przy zgłoszeniu reklamacji.
 12. Towar zwracany do Sklepu powinien zawierać oryginalne opakowanie, zarówno to, w które produkty były bezpośrednio zapakowane, jak i opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do Sklepu.
 13. Dopuszczalne jest zastosowanie innego opakowania dostawczego niż oryginalne, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas przewozu.
 14. Adres do zwrotów ustalany jest bezpośrednio z Klientem. Tel.: +48 793 019 113 mail: kontakt@paperthings.pl

VI. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży

 1. Paperthings.pl prowadzi w głównej mierze sprzedaż Towarów wykonanych na specjalne zamówienie Klienta.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 3. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. ustawy o prawach konsumenta (dz. U. 2014 poz. 827) Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży produktów gotowych, zawartej na odległość bez podania przyczyny.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży powinno zostać złożone Sprzedającemu w terminie 14 dni od daty, od daty odebrania przesyłki z towarem.
 5. Z oświadczenia Konsumenta powinna wynikać wola jednoznacznego odstąpienia od umowy sprzedaży. Oświadczenie powinno wskazywać imię i nazwisko Konsumenta, numer umowy/zamówienia, wskazanie Towaru, od którego zakupu odstępuje Konsument oraz podpis osoby składającej oświadczenie.
 6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać wysłane Sprzedawcy pocztą na adres Artur Gawkowski, ul. Kopernika 18/6, 05-270 Marki, lub mailem na adres kontakt@paperthings.pl
 7. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy uważa się ją za niezawartą. W takiej sytuacji Konsument zobowiązany jest do zwrotu Sprzedawcy zakupionego Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy poprzez jego odesłanie do magazynu na adres: ul. Kopernika 18/6, 05-270 Marki
 8. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 9. Koszty opakowania, zabezpieczenia i zwrotu towaru ponosi Konsument
 10. Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Konsumentowi, który odstąpił od umowy zapłatę za Towar nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy wraz ze zwracanym Towarem.
 11. Zwrot płatności dokonany zostanie przez Sprzedawcę przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument udzieli wyraźnej zgody na inny sposób płatności, który nie będzie wiązał się jednak dla niego z ponoszeniem dodatkowych opłat.
 12. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku gdy towar został przygotowany specjalnie pod zamówienie

XI. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 2. Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży.
 3. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. W przypadku braku możliwości zawarcia ugodowego rozstrzygnięcia sporu każda ze stron będzie uprawniona do skierowania sprawy do właściwego rzeczowo i miejscowo sądu powszechnego.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 03.2021